Formularz rejestracyjny

ZAREJESTRUJ SIĘ I

OTRZYMAJ DARMOWY TRENING

Imię i nazwisko OPIEKUNA

Imię i nazwisko DZIECKA

Ile lat ma dziecko?

Co chcesz trenować?

Adres email

Kiedy chcesz rozpocząć treningi?

Napisz o dziecku. Wiek, doświadczenie w sporcie lub sztukach walki.

Niniejszym oświadczam że, zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia i wyrażam chęć uczestniczenia w zajęciach sportowych MOJEGO DZIECKA organizowanych przez Stowarzyszenie Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących jego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Rio Grappling Club. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora.

Zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju

Zobowiązuje się do ubezpieczenia DZIECKA we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Administratorem danych osobowych jest Rio Grappling Club .
Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingowych, a jedynie na wewnętrzne potrzeby Rio Grappling Club.
Regulamin i Polityka Prywatności